تولدی دیگر ........

 

ایران آزاد .................................................... تولدی دیگر

سال هفتم- فصل نوین/ شمارهء چهارده. ششم اکتبر دوهزار و هشت

Www.Iran-Azad.Net.... Www.Iran-Azad.De.... Www.Iran-Azad.Net................ Freitag, der 09. Juni 2023
in deutsch
deutsch
ایران آزاد، جواد ولدان. صابر
ایران آزاد قبل از ماه می 2008
آرشیو فصل نوین، از ماه می 2008
... در ادامه
سایت نخستین

 

یک پدیدهء بسیار ظریف در رفتار اجتماعی ما ایرانیان

آیا این واقعیت تجربی زیر اتفاقی است:

از بانوان ایرانی خارج از کشور و مقیم اروپا و آمریکا که به زعم و گقته های خودشان مورد سوءاستفاده و خشونت مردان و مردسالاری واقع گردیده اند، اکثرا سلطنت طلب و مشروطه خواه هستند!

من این پدیده را که یک کار علمی است و مدتهاست بطول انجامیده، در اینجا و بزودی منتشر خواهم کرد و با استفاده از مراجع علمی روانشناسی بین المللی نشان خواهم داد که خشونت بیرونی و تحقیر درونی و یا بزبان دیگر و فارسی روان چاکر صفتی و نوکری خاص نسلهای قدیم ایرانی یک رابطهء مستقیم و مستدل دارند!

  بزودی خوابهای پریشان خویش را در اینجا منتشر می کنم.

خوابهای آشفتنه

قسمت اول: هفتاد میلیون گاو در مسلخ
قسمت دوم: مسلخ های طلائی
قسمت سوم: من آنم که رستم بود پهلوان
قسمت چهارم: گاوهای مدرن
قسمت پنجم: گاوهای سعادتمند
قسمت ششم: گاوهای دیندار و دینداران گاو
قسمت هفتم: گاوهای اصل و نسب دار
قسمت هشتم: گاوهای مفتخر یا مفتی خر
قسمت نهم:
به شهید شاهمشنگی

ادامه در اینجا

تابو شکنی، بت شکنی است!
سنت شکنی نه به خرافات، نه به ارتجاع و
نه به جاهلیت است!


جواد ولدان. صابر

 


ما زنده به آنیم که آرام نگیریم،
موجیم که آرامش ما در عدم ماست!

www.iran-azad.de

تا اکثریت نادان و اقلیت خائن است,ایران ویران است
جواد ولدان. صابر

 

ایران آزاد نشریه فرهنگی علمی سیاسی اینترنتی
iran azad 2002-2008
هر گونه برداشت یا استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ایران آزاد و نام نویسنده یا مترجم مجاز است
Info@Iran-Azad.net