اعلاميه جبهه متحد بلوچستان ايران در رابطه با توطئه جدبد دولت در بلوچستان

 

 

توطئه دولت براي ايجاد اعتراضات و آشوب و سركوب متعاقب در بلوچستان را افشاء كنيم

 

هموطنان عزير !

 

همانگونه كه مستحضر هستيد سركوب و دستگيري و زندان و شكنجه و اعدام در خوزستان و كردستان همچنان ادامه دارد. آغاز اين بدعت شوم و سركوبگر در خوزستان با پخش يك دستورا لعمل محرمانه از طرف حاكميت و در كردستان با شكنجه و اعدام غير انساني يك هموطن كرد شروع شد.  اينك ظاهرا نوبت بلوچستان مي باشد تا با تحميل اجباري يك عنصر ضد مردمي فالانژ و حزب اللهي شناخته شده به عنوان استاندار سيستان و بلوچستان، مردم را وادار به اعتراض و چالش نمايند و در بلوچستان همان نقشه اي را پياده كنند كه در خوزستان و كردستان اجرا نمودند.

 

در استان سيستان و بلوچستان، بلوچ و سيستاني همواره به طور مسالمت آميز در كنار يكديگر زيسته اند. اگرچه زبان سيستاني ها فارسي و مذهب آنان شيعه مي باشد، در حالي كه زبان بلوچها بلوچي و مذهب آنان سني حنفي است.  سيستاني ها عمدتا در منطقه شمالي يعني سيستان كه مركز آن زابل مي باشد زندگي مي كنند در حاليكه بلوچها در منطقه وسيع بلوچستان كه از زاهدان تا چابهار مي باشد زندگي مي كنند. در حين حال حدود سي درصد مردم سيستان بلوچ مي باشند. جمهوري اسلامي از بدوء پيدايش خود با مكاري و حيله فراوان تلاش نمود تا از تفاوت هاي فرهنگي ، مذهبي و زباني بلوچ و سيستاني براي پيشبرد اهداف ضد مردمي خود سوءاستفاده نمايد. به همين دليل اغلب پست هاي دولتي در شهرهاي مختلف بلوچستان توسط سيستاني ها اشغال شده است.

 

اينك دولت جديد جمهوري اسلامي تصميم گرفته است كه حبيب الله ده مرده را كه يك عنصر شناخته شده حزب اللهي و ضد بلوچ و ضد سني مي باشد  بعنوان استاندار استان بر مردم استان تحميل نمايد. يكي از نكات بارز كارنامه بيست و شش ساله اين فرد ايجاد نفاق و اضطكاك بين بلوچ و سيستاني مي باشد.   حداقل دو تن از نمايندگان مردم بلوچ در مجلس بعنوان اعتراض به اين امر استعيفاي خود را ارائه داده اند. ما از بقيه نمايندگان بلوچستان تقاضا مي كنيم كه از منافع شخصي و جناحي خود صرفنظر كرده و از اين دو همكار شجاع خود حمايت كنند.

 

تحميل حبيب الله ده مرده بعنوان مقام اول اجرائي استان نتيجه اي جز ايجاد شكاف و نفاق بيشتر بين بلوچ و سيستاني نخواهد داشت.  مسئولين در تهران به خوبي آگاه هستند كه تحميل حبيب الله ده مرده اعتراضات مردم بلوچ را در بر خواهد داشت و به احتمال بسيار زياد دقيقا به همين دليل اين استراتژي چالش مردم به ميدان و سركوب  متعاقب آن هدفي است كه جمهوري اسلامي آن را دنبال مي كند ، همانگونه كه در خوزستان و كردستان به طرق مختلف چنين نمودند. 

 

ما از تمام هموطنان آگاه و آزاديخواه خود و بخصوص مردم استان تقاضا مي كنيم تا با همياري و همكاري اين توطئه شوم جمهوري اسلامي را قبل از وقوع آن افشاء و محكوم نمايند. اجازه ندهيم جمهوري اسلامي عمدا با تحميل سياست هاي ضد ملي و سياست مداران ضد مردمي جو را آشفته و آنگاه به بهانه هاي واهي، دروغين و عوام فريبانه نظير مبارزه با تجزيه طلبان، اشرار و قاچاقچي و غيره به سركوب و كشتار مردم بيگناه بلوچ و بلوچستان بپردازد.  درايت و هوشياري نيرو هاي فعال سياسي در بلوچستان و عملكرد رهبران سياسي و مذهبي بلوچستان در اين شرايط حساس حائز اهميت فراوان مي باشد.  آز آنها درخواست مي كنيم كه با هوشياري و خويشتنداري فراوان، اجازه ندهند جمهوري اسلامي اعتراض بر حق شما را به چالش تنازعي و تشنج آشكار مبدل كرده و سركوب متعاقب و آشكار مردم و نيروهاي مترقي بلوچ را بدينوسيله توجيه و تفسير كند.

 

 

 

جبهه متحد بلوچستان ايران

پنجشنبه بيست و چهار شهريور 1384

www.balochfront.org