تفريحي
توريسمزیست محیطی
 ... جامعه و
فرهنگ و کتاب
فلسفه و روانشناسي
سياست و اقتصادگفت و گوتماس با ماگزينش زبانراهنماي سايتصفحه نخست

آگهی در ابران آزاد

 آرشیو ایران آزاد

حمایت مالی

در باره ایران آزاد

 کتابفروشی ایران آزاد

مجلات اینترنتی

 نامه های رسیده
Info@Iran-Azad.de
Info@IranClick.de
جای آگهی شما در ایران آزاد خالی است
خرید کتاب از اینترنت
از طریق شرکتهای بزرگ اینترنتی کتاب
در هر مطلب و موضوعی که بخواهید


جای آگهی شما

 


هزينه
آگهی در ايران آزاد

Persisch lernen!

 

سخن درد و درد سخن
سردبير و مستول سايت فارسي ايران آزاد
Juni 2002

سلام! سلام به همگي! سلامي چو بوي خوش آشنائي به تو هموطن دردمند و عزيز من

 بعنوان سردبير يك سايت ايراني نوپا روي سخنم در درجه نخست به تو توي غريب و بي وطن مقيم خارج از كشور است. با تو بي پرده سخن مي گويم. و روراست چه اگر خواهان تحصيل ثمري باشيم تنها با يكرنگي و صداقت و يا حداقل صداقت با خويشتن خويش زماني كه در كنج تنهائي نشسته ايم ميسر است. اين سايت ايراني اين نهال نوپا بسياري از زمينه ها را در بر مي گيرد زيرا كه در همه زمينه ها هم حرف براي گفتن داريم و اگر ما نگوئيم كه بگويد كه بسيار به انتظار نشسته ايم و ديديم كه ديگران از درون سينه اشان نقل نمي كنند! جوانهاي عزيز و نو نهالان ايراني  در فورم ها و چات رام هاي برخي از سايت ها ايراني به وقت گذراني و ابطال خويش مشغولند و اين سايت ها غالبا يا براي تجارت ساخته شده اند و يا براي وقت كشي! برخي ديگر از سايت ها انحصار طلبي را از احزاب حاكمه و خود بين به ارث برده اند. اينان با خط كشي ده سانتي مشغول اندازه گيري قد خود هستند و هر لحظه به به به گفتن مي پردازند كه چه قد رعنائي دارند.

ما اگر اين سايت را براه انداختنه ايم بدين دليل هم بوده است كه كمبود موجود است. در زماني كه برخي از اين و يا حتي بسياري از اين سايت هاي ايراني تنها به انتشار مقالات هم پالكي هاي خود بسنده مي كنند و از آزادي و آزاد منشي تنها قيل و قال آن را بلد شده اند ضرورت ديديم كه ما اين خلاء را پر كنيم و تريبوني بشويم براي افرادي كه بسيار براي گفتن دارند اما آنان همانند درختان ميوه اي مي مانند كه هر چه بارشان زيادتر مي شود سر به زيرترمي گردند و فروتن تر! اين سايت را مي خواهيم در اختيار تمامي مردم جهان و تمامي مردم ايران قرار دهيم چه داخل و چه خارج از كشور! چه راست و چه چپ همه مي توانند اگر مطلبي براي گفتن دارند اگر سخني از درد دارند و درد سخن را مي فهمند در اين مكان به انتشار گفته ها و مقالات خود بپردازند
 در اين زمان ما ضرورت را تنها در كار فرهنگي مي بينيم! تاريخ به ما به تلخي بارها نشان داده است كه كار سياسي و مبارزات مسلحانه مشكلي را حل نمي كند بلي ممكن است كه در برهه اي از زمان بتوان دولتي ضد مردمي را هم ساقط نمود اما آنان كه جانشين دولت سابق مي گردند در اثناي زمان به خود آنها تبديل مي گردند تنها مردم مي توانند يك حكومت مردمي داشته باشند و اين مردم زماني و تنها زماني مي تواند مصلحت و خوب و بد خويش را بداند كه بداند كه چه مي خواهد كه بفهمد كه ديگر نمي خواهد زير قاب عكس زندگي كند حال اين قاب عكس ها چه عكس چكمه داشته باشند و چه دستار و نعلين! اين را و فهم اين مطلب و خود فهمي و روشن بيني را من من روشتفكر من دانشجو من چريك نبايد و نمي توانم براي عام تصميم بگيريم. در اين جاست كه ما مي گوئيم بايد با يك كار فرهنگي خود مردم بدان برسند كه چه مي خواهند اگر مي دانند كه بايد مرگ برشاه بگويند آيا هم مي دانند چه مي خواهند آيا ما بخاطر بيني شاه بود كه او را به درك واصل كرديم و يا بخاطر اعمال و وابستگي هايش! مردم ايران كه پدر كشتگي با كسي ندارد و بخاطر مد روز هم انقلاب نمي كند
 
در اين جاست كه كارسياسي كردن و سينه اين حزب وآن حزب را زدن تنها نردبان ترقي ديكتاتورهاي آينده مي شود! به اين دلايل و به دلائل تاريخي و تاريخ تلخي كه در پس داريم بايد از خود بپرسيم كه چه كرديم كه اين مي بينيم چه نكرديم كه آن نمي بينيم و چه بايد بكنيم كه آزاده زندگي كنيم آيا با زندگي مصرقي و با هندي به دست گرفتن و مرسدس سوار شدن من آزاد مي شوم حاشا حاشا كه اينها تمام بردگي است اگر كه ندانيم كه چه مي كنيم! در اين زمان است و با اين فرازهاي پشت سر و روي در رو است كه مي گوئيم بايد به كار فرهنگي به كار روانشناسي و خودشناسي و كارهاي علمي در اين جهت پرداخت
 
سالها دل طلب از جام جم از ما مي كرد
آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد
گوهري كز صدف كون و مكان بيرون است
طلب از گمشدگان لب دريا مي كرد
 
بنابراين  سخن را كوتاه كرده و دست گرم و پر محبت دوستي را به طرف تمامي اقشار و افراد افراد زميني بخصوص ايرانيان هموطنم و ملت دردمند افعانستان دراز مي  كنيم و از همه مي خواهيم كه با ما ياري كنند. ما در اختيار شما هستيم
 

ایران آزاد با همكاری روزانه‌ء افراد زير تهيه و منتشر می‌شود
مهندس جواد ولدان (مسئول) و
پنج نفر از دوستان


ایران آزاد

Www.Ira-Azad.De
Www.IranClick.de
Redaktion@Iran-Azad.de
Tel.: 040 / 67 30 66 39
Mobil: 0171 / 50 31 720

Montag, der 27. März 2023

تراوشات مغزی یک سوسیالیست
در خصوص حمايت از اقليت ها
در خصوص
اولويت و ضرورت مبارزات فرهنگي

،آزادي، برابري و جمهوري دمكراتيك
تقاضای پشتيبانی  مالی از ایران آزاد